NASSE NØFF

Nasse Nøff gruppa består av 9 barn fra 1-2 år.

Når barnet begynner i barnehagen, ønsker vi i samarbeid med foreldre legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen.

På Nasse Nøff gruppa begynner det første av mange livsnæringsløp for barna. Vi legger vekt på å lære barna de grunnleggende ferdighetene de trenger for at barna skal utfordres til samspill med andre i ulike situasjoner gjennom barnehagehverdagen. 

Leiken har en egenverdig i barnehagen og vi vet at barna lærer gjennom lek. Vi synes at å legge til rette for allsidig leik og skjerme leiken er viktig for å lære seg mange grunnleggende ferdigheter. Vi ønsker at alle barn opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, både alene og sammen med andre.

I Hundremeterskogen barnehage har det vært og vil det også være språk som er et av barnehagens satsingsområder. Ansatte skal være gode rollemodeller for barna, slik at de får støtte og veiledning i sin språkutvikling. I vår barnehage bruker vi mye "Snakkepakken", som er en samling med språkstimulerende matriell, som er med på å styrke barns språktilegnelse i barnehage og småskole. 

Videre synes vi det er viktig å være ute i barnehagen. Vi ønsker at barna skal finne glede i det å være ute og få oppleve vær og årstidene. I tillegg utfordres barna til å være grovmotoriske aktive. På høsten er vi for det meste ute på barnehagens lekeområde, men den siste halvdel av barnehageåret er vi en del på trille-/gåturer i nærmiljøet. De eldste får da litt gåtrening til de startet på storbarnsavdelinga.